Untitled Document

Сдружение "МИГ Брезово, Братя Даскалови" изпълнява проект по Договор №РД50-138/21.10.2016 г., предоставящ безвъзмездна финансова помощ по мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от ПРСР за периода 2014-2020 г., както и подмярка 19,2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за ВОМР"

Предварително одобреният размер на БФП за проекти към СВОМР на МИГ е 2 933 700,00 лв.

20. 07.2023

Обществено обсъждане по подмярка 6.4 на МИГ

СДРУЖЕНИЕ “МИГ БРЕЗОВО, БРАТЯ ДАСКАЛОВИ“ Публикува за предварително обсъждане проект на Условия за кандидатстване по процедура за подбор на проекти BG06RDNP001-19.764 Сдружение "МИГ Брезово, Братя Даскалови" Под мярка 6.4. "Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности"
Срокът за подаване на писмени възражения и предложения по проекта на
Подмярка 6.4. "Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности" е от:
20.07.2023 г. до 31.07.2023 г., 17:00 часа.

Предложенията и коментарите могат да бъдат подавани писмено на:
e-mail: migb_bd@abv.bg или на адрес: гр. Брезово 4160, ул. „Георги Димитров“ №25, ет.4
В рамките на този срок, могат да се дават предложения за промяна в документите или възражения и коментари по условията. Въпроси, относно кандидатстването и изпълнението на мярката не могат да бъдат задавани, във връзка с общественото обсъждане.

Проект на документация по процедура за подбор на проекти
BG06RDNP001-19.764 Сдружение "МИГ Брезово, Братя Даскалови" Под мярка 6.4. "Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности"

Проект на условия за кандидатстване по Мярка 6.4 на МИГ / .DOCX формат/
6.4 Проект на документи за информация / .7z архив/
6.4 Проект на документи за попълване / .7z архив/
6.4 Проект на условия за изпълнение / .7z архив/