Untitled Document

Сдружение "МИГ Брезово, Братя Даскалови" изпълнява проект по Договор №РД50-138/21.10.2016 г., предоставящ безвъзмездна финансова помощ по мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от ПРСР за периода 2014-2020 г., както и подмярка 19,2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за ВОМР"

Предварително одобреният размер на БФП за проекти към СВОМР на МИГ е 2 933 700,00 лв.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРИКЛЮЧИЛА ОЦЕНИТЕЛНА СЕСИЯ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ В РАМКИТЕ НА ПЪРВИ КРАЕН СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ BG06RDNP001-19.123 ПОДМЯРКА 7.2. "ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО,ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКИ ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА" ОТ СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА СДРУЖЕНИЕ "МИГ БРЕЗОВО, БРАТЯ ДАСКАЛОВИ", ФИНАНСИРАНА ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020, ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ.ПО СПОРАЗУМЕНИЕ №РД50-138/21.10.2016 Г.

1. СПИСЪК НА ПОДАДЕНИТЕ ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЕ № BG06RDNP001-19.123 ПОДМЯРКА 7.2. "ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО,ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКИ ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА"

1. СПИСЪК НА ПОДАДЕНИТЕ ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-19.123 ПОДМЯРКА 7.2/.PDF формат/

2.СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОИТО СА ДОПУСНАТИ ДО ТФО ПО ПРОЦЕДУРА №BG06RDNP001-19.123 ПОДМЯРКА 7.2. "ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО,ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКИ ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА"

2. СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДОПУСНАТИ ДО СЛЕДВАЩ ЕТАП НА ОЦЕНКА ТФО ПО ПРОЦЕДУРА №BG06RDNP001-19.123 ПОДМЯРКА 7.2/.PDF формат/

3. НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОИТО НЕ СА ДОПУСНАТИ ДО ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА ПО ПРОЦЕДУРА №BG06RDNP001-19.123 ПОДМЯРКА 7.2. "ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО,ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКИ ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА"

3. СПИСЪК НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ КОИТО НЕ СА ДОПУСНАТИ ДО СЛЕДВАЩ ЕТАП НА ОЦЕНКА ТФО ПО ПРОЦЕДУРА №BG06RDNP001-19.123 ПОДМЯРКА 7.2/.PDF формат/

4.СПИСЪК НА ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ПОДРЕДЕНИ ПО РЕДА НА ТЯХНОТО КЛАСИРАНЕ И РАЗМЕРА НА БЕЗВЪЗМЕЗДНАТА ФИНАНСОВА ПОМОЩ, КОЯТО ДА БЪДЕ ПРЕДОСТАВЕНА ЗА ВСЕКИ ОТ ТЯХ ПО ПРОЦЕДУРА №BG06RDNP001-19.123 ПОДМЯРКА 7.2. "ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО,ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКИ ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА"

4. СПИСЪК НА ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЦЕДУРА №BG06RDNP001-19.123 ПОДМЯРКА 7.2/.PDF формат/

5. НА РЕЗЕРВНИТЕ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОИТО УСПЕШНО СА ПРЕМИНАЛИ ОЦЕНЯВАНЕТО, НО ЗА КОИТО НЕ ДОСТИГА ФИНАНСИРАНЕ, ПОДРЕДЕНИ ПО РЕДА НА ТЯХНОТО КЛАСИРАНЕ ПО ПРОЦЕДУРА №BG06RDNP001-19.123 ПОДМЯРКА 7.2. "ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО,ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКИ ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА"

5. СПИСЪК НА РЕЗЕРВНИТЕ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЦЕДУРА №BG06RDNP001-19.123 ПОДМЯРКА 7.2 /.PDF формат/

6.СПИСЪК НА ОТХВЪРЛЕНИТЕ ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЦЕДУРА №BG06RDNP001-19.123 ПОДМЯРКА 7.2. "ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО,ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКИ ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА

6. СПИСЪК НА ОТХВЪРЛЕНИТЕ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯПО ПРОЦЕДУРА №BG06RDNP001-19.123 ПОДМЯРКА 7.2/.PDF формат/

7. НА ОТТЕГЛЕНИТЕ ОТ КАНДИДАТИТЕ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЦЕДУРА №BG06RDNP001-19.123 ПОДМЯРКА 7.2. "ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО,ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКИ ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА"

7. СПИСЪК НА ОТТЕГЛЕНИТЕ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-19.123 ПОДМЯРКА 7.2/.PDF формат/

Препис - извлечение от Протокол на УС 6 - 03.04.2020 г. /.PDF формат/

Оценителен доклад КППП по М7.2. - първи прием /.PDF формат/

РЕЗЮМЕ НА ОЦЕНИТЕЛЕН ДОКЛАД 7.2. първи прием /.XLSX формат/