Untitled Document

Сдружение "МИГ Брезово, Братя Даскалови" изпълнява проект по Договор №РД50-138/21.10.2016 г., предоставящ безвъзмездна финансова помощ по мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от ПРСР за периода 2014-2020 г., както и подмярка 19,2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за ВОМР"

Предварително одобреният размер на БФП за проекти към СВОМР на МИГ е 2 933 700,00 лв.

Годишни доклади за отчитане дейностите на Сдружение "МИГ Брезово, Братя Даскалови" по Споразумение № РД 50-138 / 21.10.2016 г. за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие по ПРСР 2014 - 2020


  • ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ОТЧИТАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЯТА ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ 2012 г.

  • ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ОТЧИТАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЯТА ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ 2013 г.

  • ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ОТЧИТАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЯТА ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ 2014 г.

  • ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ОТЧИТАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЯТА ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ 2015 г.