Untitled Document

Сдружение "МИГ Брезово, Братя Даскалови" изпълнява проект по Договор №РД50-138/21.10.2016 г., предоставящ безвъзмездна финансова помощ по мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от ПРСР за периода 2014-2020 г., както и подмярка 19,2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за ВОМР"

Предварително одобреният размер на БФП за проекти към СВОМР на МИГ е 2 933 700,00 лв.

График за провеждане на информационни мероприятия /информационни срещи/работни срещи и семинари на територията на Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови“ за популяризиране на процеса на разработване на стратегия за ВОМР, съгласно Договор №РД50-72/22.03.2023 г. по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. в периода 14.08.2023 г. - 18.08.2023 г.


График за провеждане на информационни мероприятия /информационни срещи/работни срещи и семинари на територията на Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови“ за популяризиране на процеса на разработване на стратегия за ВОМР, съгласно Договор №РД50-72/22.03.2023 г. по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. в периода 09.08.2023 г. - 11.08.2023 г.


График за провеждане на информационни мероприятия /информационни срещи/семинари/ на територията на Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови“ за популяризиране на процеса на разработване на стратегия за ВОМР, съгласно Договор №РД50-72/22.03.2023 г. по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. в периода 02.08.2023 г. - 04.08.2023 г.


График за провеждане на информационни мероприятия /информационни срещи/семинари/ на територията на Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови“ за популяризиране на процеса на разработване на стратегия за ВОМР,
съгласно Договор №РД50-72/22.03.2023 г. по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. в периода 26.06.2023 г. - 30.06.2023 г.


График за провеждане на информационни мероприятия /информационни срещи/семинари/ на територията на Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови“ за популяризиране на процеса на разработване на стратегия за ВОМР, съгласно Договор №РД50-72/22.03.2023 г. по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. в периода 21.06.2023 г. - 23.06.2023 г.


ДОГОВОР №РД50-72/22.03.2023 Г. НА СДРУЖЕНИЕ "МИГ БРЕЗОВО, БРАТЯ ДАСКАЛОВИ" ПО ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-19.610 ПО ПОДМЯРКА 19.1 „ПОМОЩ ЗА ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ“
ОТ МЯРКА 19 „ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ“ ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020