Untitled Document

Сдружение "МИГ Брезово, Братя Даскалови" изпълнява проект по Договор №РД50-138/21.10.2016 г., предоставящ безвъзмездна финансова помощ по мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от ПРСР за периода 2014-2020 г., както и подмярка 19,2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за ВОМР"

Предварително одобреният размер на БФП за проекти към СВОМР на МИГ е 2 933 700,00 лв.

Untitled Document

ПОДХОДЪТ „ЛИДЕР”

Подходът „ЛИДЕР” се основава на разбирането, че поради разнообразието на селските райони в Европа, стратегиите за развитие са много по-ефективни и ефикасни, ако се планират и прилагат на местно ниво с участието на местните заинтересовани страни, придружени от ясни и прозрачни процедури, подпомагани от съответните обществени администрации и необходимата техническа помощ за разпространение на добрите практики.

Разликата между „ЛИДЕР“ и други по-традиционни мерки за развитие на селските райони се състои в това, че „ЛИДЕР“ посочва „как” да се действа, а не това „какво” трябва да се направи. Подходът ЛИДЕР е иновативен, различен именно заради факта, че следва посоката „отдолу-нагоре” при планирането, определянето на приоритети и реализирането на визията за развитие на съответната територия от живеещата там общност.

Какво представлява подходът ЛИДЕР?
Политиката за развитие на селските райони е част от общата селскостопанска политика на ЕС, която е насочена към устойчивото развитие в селските райони на Европа в икономически, социални и екологични аспекти.
Наименованието ЛИДЕР произтича от абревиатурата „LEADER” на френски език – Liaison Еntre Аctions de Développement de l’Economie Rurale, което означава “Връзки между дейностите за развитие на икономиката в селските райони”. Това е метод за мобилизиране на местните общности, който цели да създаде взаимообвързаност на дейностите в селските райони, подчинена на единна логика и съобразена с местните особености да дадена територия. Идеята на подхода Лидер е да приложи метод за осъществяване на целите на първите три оси на ПРСР, който осигурява много по-голямо влияние на местните хора върху тяхното бъдеще. Прилагането на подхода започва през 1991 г. като инициатива в рамките на Европейския съюз, финансирана от Земеделския фонд на Общността. До момента са осъществени три програми Лидер (Лидер 1, Лидер 2 и Лидер +), като прилагането им е било в зависимост от желанието на страните членки.С новия Регламент на Съвета (ЕС) 1698/2005г., подходът Лидер става задължителен елемент от политиката за развитие на селските райони на ЕС. Основна причина за това е успехът, постигнат от Лидер до момента.

Как работи подходът „ЛИДЕР”?
„Лидер” насърчава селските райони да търсят нови начини да станат или останат конкурентноспособни, да използват максимално своите ресурси и да преодолеят предизвикателства като застаряващо население, ниско качество на предоставяне на услуги или липса на възможности за трудова заетост. По този начин „Лидер” допринася за подобряване на качеството на живот в селските райони за съществуващите в тях общности.

Характеристики на подхода ЛИДЕР:

  Териториален подход;

  Добре функциониращи местни публично – частни партньорства – обособени като Местни инициативни групи (МИГ);

  Подход „отдолу-нагоре”;

  Многосекторен подходпри планирането и прилагането на стратегиите за местно развитие;

  Подход на иновациите при използване на местните ресурси;

  Прилагане на проекти за сътрудничество;

  Работа в мрежа.

Всяка характеристика допълва и взаимодейства с останалите по време на целия процес на прилагане.

Основни инструменти за прилагане на подхода ЛИДЕР са Местните инициативни групи и стратегиите за местно развитие
За да бъдат одобрени, МИГ (Местните инициативни групи) трябва да отговарят на следните критерии:

  МИГ трябва да бъде регистрирана по ЗЮЛНЦ като организация в обществена полза със седалище на територията на действие на групата (сдружение или фондация);

  Участието на местните власти в учредяването на МИГ е задължително;

  Представителите на местните икономически и социални партньори, както и други представители на гражданското общество в МИГ трябва да бъдат най-малко 50% от представителите на ниво вземане на решения;

  Членовете на управителния орган за прилагане на стратегията трябва да са адресно регистрирани и живеят в съответната територия на МИГ;

  МИГ трябва да предложи и да се ангажира с прилагането на собствената стратегия за местно развитие;

  МИГ трябва да покаже определения минимален капацитет за прилагане на стратегията и способност за администриране на публични средства, който се цели да бъде постигнат чрез настоящия проект и предвидените в него различни обучения

  МИГ следва да има осигурен офис и съответното оборудване, като минималният персонал на МИГ се състои от четири души и оперативно се управлява от изпълнителен директор.

Стратегии за местно развитие
Стратегиите за местно развитие целят устойчиво развитие на селските райони посредством разнообразяване на икономическите дейности, опазване на природата и селските райони, развитие на висококачествени услуги, отговарящи на нуждите и очакванията на местните хора. Стратегията за местно развитие определя всички мерки/дейности, които ще се прилагат на територията на действие на групата, както и процедурите и критериите за избор на конкретни проекти. За изпълнението на стратегиите за местно развитие МИГ могат да прилагат:
- мерки от Регламент на Съвета (ЕС) 1698/2005;
- мерки, избрани в ПРСР по ос 1, ос 2 и ос 3, с изключение на мерките по ос 1, предвиждащи фиксирани годишни плащания (мерки 112, 141, 142)  и мерките от ос 2, свързани със схеми за плащания на площ (211, 212, 214)
- други мерки/ дейности, извън обхвата на мерките от Регламент на Съвета (ЕС) 1698/2005, ако те допринасят за постигането на целите на ПРСР и на стратегиите за местно развитие и са насочени към опазване на околната среда, селския пейзаж и местната идентичност.
Максималната стойност на един проект, подпомаган от една стратегия за местно развитие, е 200 000 евро, а минималната се определя от МИГ съобразно всяка дейност;
Помощта за публични получатели (напр. общини и читалища), може да  достига до 100 % от общите допустими разходи, а за частни получатели, включително юридически лица с нестопанска цел – до 70% от общата стойност;
Кандидатите с одобрен проект получават финансиране директно от Разплащателната агенция, а не от МИГ;

Кой може да кандидатства с проекти към МИГ

  Земеделски производители, регистрирани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители;

  Земеделските стопани, регистрирани в ИСАК;

  Собственици на гори;

  Признати организации на производители;

  Лица, регистрирани по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за занаятите;

  Общини;

  Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по ЗЮЛНЦ;

  Читалища, регистрирани по Закона за читалищата;

  Граждански дружества, учредени по Закона за задълженията и договорите;

  Местни поделения на религиозни общности, регистрирани по Закона за вероизповеданията;

  Физически лица.