Untitled Document

Сдружение "МИГ Брезово, Братя Даскалови" изпълнява проект по Договор №РД50-138/21.10.2016 г., предоставящ безвъзмездна финансова помощ по мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от ПРСР за периода 2014-2020 г., както и подмярка 19,2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за ВОМР"

Предварително одобреният размер на БФП за проекти към СВОМР на МИГ е 2 933 700,00 лв.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРИКЛЮЧИЛА ОЦЕНИТЕЛНА СЕСИЯ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ В РАМКИТЕ НА ПЪРВИ КРАЕН СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ BG06RDNP001-19.138 ПОДМЯРКА 4.1. ""ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА" ОТ СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА СДРУЖЕНИЕ "МИГ БРЕЗОВО, БРАТЯ ДАСКАЛОВИ", ФИНАНСИРАНА ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020, ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ПО СПОРАЗУМЕНИЕ №РД50-138/21.10.2016 Г.

1. СПИСЪК НА ПОДАДЕНИТЕ ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

BG06RDNP001-19.138 ПОД МЯРКА 4.1. "ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА" ОТ СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА СДРУЖЕНИЕ "МИГ БРЕЗОВО, БРАТЯ ДАСКАЛОВИ"
1.СПИСЪК НА ПОДАДЕНИТЕ ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ /.PDF формат/

2.СПИСЪК на проектните предложения, които са допуснати до техническа и финансова оценка по Процедура за подбор на проектни предложения:

BG06RDNP001-19.138 Под мярка 4.1. "Инвестиции в земеделски стопанства" от Стратегия за водено от общностите местно развитие на Сдружение "МИГ Брезово, Братя Даскалови"
2.СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДОПУСНАТИ ДО СЛЕДВАЩ ЕТАП НА ОЦЕНКА ТФО /.PDF формат/

3.СПИСЪК на проектните предложения, които не са допуснати до техническа и финансова оценка по Процедура за подбор на проектни предложения:

BG06RDNP001-19.138 Под мярка 4.1. "Инвестиции в земеделски стопанства" от Стратегия за водено от общностите местно развитие на Сдружение "МИГ Брезово, Братя Даскалови"
3.СПИСЪК НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ КОИТО НЕ СА ДОПУСНАТИ ДО СЛЕДВАЩ ЕТАП НА ОЦЕНКА ТФО /.PDF формат/

4.СПИСЪК на предложените за финансиране проектни предложения, подредени по реда на тяхното класиране и размера на безвъзмездната финансова помощ, която да бъде предоставена за всеки от тях. Процедура за подбор на проектни предложения:

BG06RDNP001-19.138 Под мярка 4.1. "Инвестиции в земеделски стопанства" от Стратегия за водено от общностите местно развитие на Сдружение "МИГ Брезово, Братя Даскалови"
4.СПИСЪК НА ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ /.PDF формат/


5.СПИСЪК на резервните проектни предложения, които успешно са преминали оценяването, но за които не достига финансиране, подредени по реда на тяхното класиране по Процедура за подбор на проектни предложения:

BG06RDNP001-19.138 Под мярка 4.1. "Инвестиции в земеделски стопанства" от Стратегия за водено от общностите местно развитие на Сдружение "МИГ Брезово, Братя Даскалови"
5.СПИСЪК НА РЕЗЕРВНИТЕ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ /.PDF формат/


6.СПИСЪК на отхвърлените проектните предложения по Процедура за подбор на проектни предложения:

BG06RDNP001-19.138 Под мярка 4.1. "Инвестиции в земеделски стопанства" от Стратегия за водено от общностите местно развитие на Сдружение "МИГ Брезово, Братя Даскалови"
6.СПИСЪК НА ОТХВЪРЛЕНИТЕ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ /.PDF формат/


7.СПИСЪК на оттеглените от кандидатите проектни предложения по Процедура за подбор на проектни предложение:

BG06RDNP001-19.138 Под мярка 4.1. "Инвестиции в земеделски стопанства" от Стратегия за водено от общностите местно развитие на Сдружение "МИГ Брезово, Братя Даскалови"
7.СПИСЪК НА ОТТЕГЛЕНИТЕ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ /.PDF формат/

Протокол 5 от заседание на Управителния съвет на МИГ от дата 19.07.2019 г.

Оценителен доклад_4.1. първи прием

РЕЗЮМЕ НА ОЦЕНИТЕЛЕН ДОКЛАД_4.1.първи прием