Untitled Document

Сдружение "МИГ Брезово, Братя Даскалови" изпълнява проект по Договор №РД50-138/21.10.2016 г., предоставящ безвъзмездна финансова помощ по мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от ПРСР за периода 2014-2020 г., както и подмярка 19,2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за ВОМР"

Предварително одобреният размер на БФП за проекти към СВОМР на МИГ е 2 933 700,00 лв.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРИКЛЮЧИЛА ОЦЕНИТЕЛНА СЕСИЯ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG06RDNP001 – 19.663 СДРУЖЕНИЕ „МИГ БРЕЗОВО, БРАТЯ ДАСКАЛОВИ“ ПО ПОДМЯРКА 7.2 „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКИ ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА“ФИНАНСИРАНА ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020, ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ.

• Решение на УС с Протокол УС 13 - 2023 - Одобрение на ОД на КППП – М 7,2
• РЕЗЮМЕ НА ОЦЕНИТЕЛЕН ДОКЛАД 7.2
• Оценителен доклад КППП 7.2