Untitled Document

Сдружение "МИГ Брезово, Братя Даскалови" изпълнява проект по Договор №РД50-138/21.10.2016 г., предоставящ безвъзмездна финансова помощ по мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от ПРСР за периода 2014-2020 г., както и подмярка 19,2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за ВОМР"

Предварително одобреният размер на БФП за проекти към СВОМР на МИГ е 2 933 700,00 лв.

Протокол от заседание на УС /УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ/ от дата 00.00.2016 г.
Протокол от заседание на УС /УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ/ от дата 00.00.2016 г.
Протокол от заседание на УС /УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ/ от дата 00.00.2016 г.
Протокол от заседание на УС /УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ/ от дата 00.00.2016 г.
Протокол от заседание на УС /УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ/ от дата 00.00.2016 г.
Протокол от заседание на УС /УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ/ от дата 00.00.2016 г.

Протокол от заседание на УС /УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ/ от дата 28.08.2015 г.
Протокол от заседание на УС /УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ/ от дата 25.08.2015 г.
Протокол от заседание на УС /УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ/ от дата 05.08.2015 г.
Протокол от заседание на УС /УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ/ от дата 21.05.2015 г.
Протокол от заседание на УС /УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ/ от дата 12.03.2015 г.
Протокол от заседание на УС /УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ/ от дата 12.01.2015 г.

Протокол от заседание на УС /УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ/ от дата 16.01.2014 г.
Протокол от заседание на УС /УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ/ от дата 21.01.2014 г.
Протокол от заседание на УС /УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ/ от дата 31.01.2014 г.
Протокол от заседание на УС /УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ/ от дата 25.02.2014 г.
Протокол от заседание на УС /УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ/ от дата 26.02.2014 г.
Протокол от заседание на УС /УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ/ от дата 06.03.2014 г.
Протокол от заседание на УС /УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ/ от дата 20.03.2014 г.
Протокол от заседание на УС /УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ/ от дата 12.06.2014 г.
Протокол от заседание на УС /УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ/ от дата 24.07.2014 г.
Протокол от заседание на УС /УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ/ от дата 20.08.2014 г.
Протокол от заседание на УС /УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ/ от дата 08.10.2014 г.

Протокол от заседание на УС /УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ/ от дата 10.01.2013 г.
Протокол от заседание на УС /УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ/ от дата 31.01.2013 г.
Протокол от заседание на УС /УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ/ от дата 08.02.2013 г.
Протокол от заседание на УС /УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ/ от дата 07.03.2013 г.
Протокол от заседание на УС /УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ/ от дата 15.04.2013 г.
Протокол от заседание на УС /УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ/ от дата 09.05.2013 г.
Протокол от заседание на УС /УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ/ от дата 05.07.2013 г.
Протокол от заседание на УС /УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ/ от дата 09.07.2013 г.

Протокол от заседание на УС /УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ/ от дата 09.07.2012 г.
Протокол от заседание на УС /УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ/ от дата 31.07.2012 г.
Протокол от заседание на УС /УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ/ от дата 31.07.2012 г.
Протокол от заседание на УС /УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ/ от дата 03.09.2012 г.
Протокол от заседание на УС /УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ/ от дата 12.10.2012 г.
Протокол от заседание на УС /УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ/ от дата 12.11.2012 г.


Списък на членовете на Управителния орган на Сдружение "МИГ БРЕЗОВО, БРАТЯ ДАСКАЛОВИ" от 27.05.2016 г.


Състав на УС на Сдружение „МИГ БРЕЗОВО, БРАТЯ ДАСКАЛОВИ” до 27.05.2016


ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ

1. Радньо Нанев Манолов - Председател
2. Иван Стоянов Танев - Зам. председател
3. Гънчо Маринов Прасков
4. Петко Михайлов Михайлов
5. Желязко Колев Колев
6. Адраман Бекташ Агаджик
7. Мария Стоянова Димитракиева
8. Генка Стоянова Ташева
9. Стоян Радев Узунов