Untitled Document

Сдружение "МИГ Брезово, Братя Даскалови" изпълнява проект по Договор №РД50-138/21.10.2016 г., предоставящ безвъзмездна финансова помощ по мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от ПРСР за периода 2014-2020 г., както и подмярка 19,2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за ВОМР"

Предварително одобреният размер на БФП за проекти към СВОМР на МИГ е 2 933 700,00 лв.

Изменение и допълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на Сдружение "МИГ Брезово, Братя Даскалови" от 07.03.2024 г.

Допълнително споразумение РД50-138-07.03.2024 г. /PDF формат/

Допълнително споразумение РД50-138-07.03.2024 г. към Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие

Допълнително споразумение РД50-138-07.03.2024 г. /PDF формат/

Изменение и допълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на Сдружение "МИГ Брезово, Братя Даскалови" от 14.10.2021 г.

Пълен текст на документа /PDF формат/

Допълнително споразумение РД50-138/26.07.2019 г. към Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие

Допълнително споразумение RD50-138-14.10.2021 г. /PDF формат/

Изменение и допълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие
на Сдружение "МИГ Брезово, Братя Даскалови" от 26.07.2019 г.

Пълен текст на документа. /PDF формат/

Допълнително споразумение РД50-138/26.07.2019 г. към Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие.

Допълнително споразумение РД50-138-26.07.2019 г.

Изменение и допълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие
на Сдружение "МИГ Брезово, Братя Даскалови" от 15.06.2018 г.

Пълен текст на документа /.PDF формат/

Програма за развитие на селските райони 2014–2020 г.
ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ (ВОМР/ЛИДЕР) СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ
на Сдружение “Местна инициативна група Брезово, Братя Даскалови”
с териториален обхват – населените места на общините Брезово и Братя Даскалови
МАЙ 2016 ГОДИНА


Пълен текст на документа /.PDF формат/
Бюджет на СВОМР на МИГ /.PDF формат/