Untitled Document

Сдружение "МИГ Брезово, Братя Даскалови" изпълнява проект по Договор №РД50-138/21.10.2016 г., предоставящ безвъзмездна финансова помощ по мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от ПРСР за периода 2014-2020 г., както и подмярка 19,2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за ВОМР"

Предварително одобреният размер на БФП за проекти към СВОМР на МИГ е 2 933 700,00 лв.

24. 06.2020

Покана

17. 06.2020

Обява

За прием на проектни предложения към Стратегията за водено от общностите местно развитие на Сдружение „Местна инициативна група Брезово, Братя Даскалови“, финансирана чрез „Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА БРЕЗОВО, БРАТЯ ДАСКАЛОВИ“


Открива процедура за подбор на проектни предложения за представяне на безвъзмездна финансова помощ:

Обява за прием на проектни предложения по М 6.4. към СВОМР на МИГ Брезово, Братя Даскалови
23. 04.2020

Процедура за подбор на проекти

СНЦ „МИГ БРЕЗОВО, БРАТЯ ДАСКАЛОВИ“ публикува за предварително обсъждане проект на Условия за кандидатстване по процедура за подбор на проекти BG06RDNP001-19.410 - Подмярка 6.4. "Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности" от Стратегия за водено от общностите местно развитие на Сдружение "МИГ Брезово, Братя Даскалови"

- Развитие на конкурентоспособността на икономиката в региона на МИГ Брезово, Братя Даскалови;

- Насърчаване на инвестиционните дейности, създаването на заетост и диверсификацията на неземеделските дейности в региона на МИГ Брезово, Братя Даскалови;

- Развитие на туризъм, съчетаващ природни и културни ценности на територията на МИГ Брезово, Братя Даскалови;

- Подобряване достъпа до качествени услуги;

Индикативна дата на обявяване на процедурата 29.05.2020 г.

Дата на публикуване на проекта за обществено обсъждане 23.04.2020 г.

Проекти на документи за кандидатстване и изпълнение:

Проект на документация за кандидатстване по подмярка 6.4. от СВОМР на МИГ Брезово, Братя Даскалови /.RAR формат/

Крайната дата за подаване на предложения и възражения 08.05.2020 г. 23:59 ч.

Предложенията и коментарите могат да бъдат подавани писмено на e-mail: migb_bd@abv.bg или на адрес: гр. Брезово 4160, ул. „Георги Димитров“ №25, ет.4

В рамките на този срок, могат да се дават предложения за промяна в документите или възражения и коментари по условията. Въпроси, относно кандидатстването и изпълнението на мярката не могат да бъдат задавани, във връзка с общественото обсъждане.
09. 03.2020

Съобщение

ВАЖНО!!!

Уважаеми членове на ОС на МИГ,
Във връзка с епидемичната обстановка, обявена за страната и съгласно Заповед №РД 01-117/08.03.2020
на министъра на здравеопазването, както и Заповед№173/09.03.2020 на кмета на общ. Брезово,
се налага, предвиденото за провеждане заседание на ОС на МИГ за 16.03.2020 /понеделник/,
да бъде отложено за неопределен срок от време!!!
Заседанието няма да се проведе!!!
С Уважение,
Екипът на Сдружение "МИГ Брезово, Братя Даскалови"
09. 03.2020

ПоканаПОКАНА


Управителният съвет на Сдружение „Местна инициативна група Брезово, Братя Даскалови”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 9, ал. 2 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на 16.03.2020 г. /понеделник/, в 16.00 ч. в град Брезово, ул. „Георги Димитров” № 25, ет.4
Заседателната зала на общ. Брезово, при следния

Дневен Ред:


1. Промяна в състава на колективния върховен орган и колективния управителен орган на СНЦ „МИГ Брезово, Братя Даскалови“.
2. Организационни въпроси.

Ако в определения час не се явят необходимият брой членове, на основание чл.10. (доп. на ОС от 01.03.2011 г.) от Устава, събранието може да се проведе един час по-късно, на същото място при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.


Управителен съвет
06.03.2020 г.

Отиди на страница   <<        >>