Untitled Document

Сдружение "МИГ Брезово, Братя Даскалови" изпълнява проект по Договор №РД50-138/21.10.2016 г., предоставящ безвъзмездна финансова помощ по мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от ПРСР за периода 2014-2020 г., както и подмярка 19,2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за ВОМР"

Предварително одобреният размер на БФП за проекти към СВОМР на МИГ е 2 933 700,00 лв.

16. 01.2024

Покана за свикване на общото събрание на МИГ

16.01.2024 | Покана за свикване на общото събрание на МИГКоментари: 0
20. 07.2023

Обществено обсъждане по подмярка 6.4 на МИГ

СДРУЖЕНИЕ “МИГ БРЕЗОВО, БРАТЯ ДАСКАЛОВИ“ Публикува за предварително обсъждане проект на Условия за кандидатстване по процедура за подбор на проекти BG06RDNP001-19.764 Сдружение "МИГ Брезово, Братя Даскалови" Под мярка 6.4. "Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности"
Срокът за подаване на писмени възражения и предложения по проекта на
Подмярка 6.4. "Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности" е от:
20.07.2023 г. до 31.07.2023 г., 17:00 часа.

Предложенията и коментарите могат да бъдат подавани писмено на:
e-mail: migb_bd@abv.bg или на адрес: гр. Брезово 4160, ул. „Георги Димитров“ №25, ет.4
В рамките на този срок, могат да се дават предложения за промяна в документите или възражения и коментари по условията. Въпроси, относно кандидатстването и изпълнението на мярката не могат да бъдат задавани, във връзка с общественото обсъждане.

Проект на документация по процедура за подбор на проекти
BG06RDNP001-19.764 Сдружение "МИГ Брезово, Братя Даскалови" Под мярка 6.4. "Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности"

Проект на условия за кандидатстване по Мярка 6.4 на МИГ / .DOCX формат/
6.4 Проект на документи за информация / .7z архив/
6.4 Проект на документи за попълване / .7z архив/
6.4 Проект на условия за изпълнение / .7z архив/
29. 06.2023

Обществено обсъждане по подмярка 4.1 на МИГ

СДРУЖЕНИЕ “МИГ БРЕЗОВО, БРАТЯ ДАСКАЛОВИ“ Публикува за предварително обсъждане проект на Условия за кандидатстване по процедура за подбор на проекти BG06RDNP001-19.777 Сдружение "МИГ Брезово, Братя Даскалови" Подмярка 4.1. "Инвестиции в земеделски стопанства"
Срокът за подаване на писмени възражения и предложения по проекта на
Подмярка 4.1. "Инвестиции в земеделски стопанства" е от:
30.06.2023 г. до 10.07.2023 г., 17:00 часа.

Предложенията и коментарите могат да бъдат подавани писмено на e-mail: migb_bd@abv.bg или на адрес: гр. Брезово 4160, ул. „Георги Димитров“ №25, ет.4
В рамките на този срок, могат да се дават предложения за промяна в документите или възражения и коментари по условията. Въпроси, относно кандидатстването и изпълнението на мярката не могат да бъдат задавани, във връзка с общественото обсъждане.

Проект на документация по процедура за подбор на проекти
BG06RDNP001-19.777 Сдружение "МИГ Брезово, Братя Даскалови" Подмярка 4.1. "Инвестиции в земеделски стопанства"

Проект на условия за кандидатстване по Мярка 4.1 на МИГ / .DOCX формат/
4.1 Проект на документи за информация / .7z архив/
4.1 Проект на документи за попълване / .7z архив/
4.1 Проект на условия за изпълнение / .7z архив/
Коментари: 0
14. 10.2022

Обществено обсъждане по Мярка 21 на МИГ

СДРУЖЕНИЕ “МИГ БРЕЗОВО, БРАТЯ ДАСКАЛОВИ“ Публикува за предварително обсъждане проект на Условия за кандидатстване по процедура за подбор на проекти BG06RDNP001-19.674 "Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови“
Мярка 21 „Съхраняване и развитие на местните идентичности и валоризиране на местното културно наследство на територията на МИГ Брезово, Братя Даскалови“
Срокът за подаване на писмени възражения и предложения по проекта на
Мярка 21 „Съхраняване и развитие на местните идентичности и валоризиране на местното културно наследство на територията на МИГ Брезово, Братя Даскалови“ е от 14.10.2022 г. до 24.10.2022 г., 17:00 часа.
Предложенията и коментарите могат да бъдат подавани писмено на e-mail: migb_bd@abv.bg или на адрес: гр. Брезово 4160, ул. „Георги Димитров“ №25, ет.4
В рамките на този срок, могат да се дават предложения за промяна в документите или възражения и коментари по условията. Въпроси, относно кандидатстването и изпълнението на мярката не могат да бъдат задавани, във връзка с общественото обсъждане.
Проект на документация по процедура за подбор на проекти BG06RDNP001-19.674 "Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови“
Мярка 21 „Съхраняване и развитие на местните идентичности и валоризиране на местното културно наследство на територията на МИГ Брезово, Братя Даскалови“

Проект на Условия за кандидатстване по Мярка 21 на МИГ / .DOCX формат/
21. Проект на документи за информация / .7z архив/
21. Проект на документи за попълване / .7z архив/
21. Проект на условия за изпълнение / .7z архив/
Коментари: 0
Отиди на страница   <<        >>